Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Geek’ Category

Imatge  ;-p   Ja fa uns anys que vaig llegir-me d’una tirada ( mes i pico) tots els llibres que aleshores tenia el Dan Brown ( La fortalesa digital, 1998, Àngels i dimonis, 2000, El gran engany (La Conspiración), 2001, El codi Da Vinci, 2003). En un d’ells, crec recordar que era (La conspiración) hi sortia una tecnologia que em va captivar, a part de les comunicacions sense fils també hi sortien drons auto-alimentables per ones electromagnètiques.

Sona com una cosa de ciència ficció, però la realitat de l’energia sense fils pot estar més a prop del que pensem, el concepte de dispositius que poden “capturar” l’energia d’un senyal electromagnètic ha estat un repte dels enginyers durant anys. No obstant això, ara un grup d’enginyers de recerca han creat una nova tecnologia que ells anomenen “Ambient backscatter http://abc.cs.washington.edu/

En resum, la tecnologia utilitza la potència electromagnètica dels senyals sense fils existents en l’aire, com el d’una antena de televisió i després transforma aquests senyals en el seu propi abastament d’energia. Prenent la potència requerida del senyal en si. El resultat? Dos dispositius lliures de bateria que són capaços de comunicar-se entre si formant una xarxa del no-res. L’important no és que dos dispositius aconsegueixin comunicar-se entre ells sense estar alimentats elèctricament per un fil, la clau està en que es puguin alimentar autònomament, com els drons de la Conspiración.

Suposo que al ritme que van les coses, aviat veurem aparells tipus Raspberry Pi ( https://plus.google.com/+raspberrypi/posts ) amb petites hèlices saltant d’un aparell endollat o no a la corrent elèctrica a un altre per a controlar entorns perillosos (Biohazard, etc…) o aparells abandonats a la seva sort transmeten allò que passa al seu voltant, o trastos que en relació a la millor senyal radioelèctrica s’apilonen per auto-alimentar-se com eixams assedegats d’energia…

Tot està per veure, tot es possible!

http://www.washington.edu/news/2013/08/13/wireless-devices-go-battery-free-with-new-communication-technique/

Read Full Post »

La he cagado, como muchos de vosotros seguramente. Cuando compramos la XBox fueTecnoPapá al rescate. Jugueteé felizmente con la maraña de cables y creé perfiles para todos. Cuando el MacBook de mi hijo se infectó con el virus FlashBack vino TecnoPapá al rescate. Leí algunas guías on-line y machaqué la terminal hasta que me deshice de ese chico malo. Cuando compramos una ‘Raspberry Pi Familiar’ TecnoPapá al rescate. Lo enchufé todo, flasheé el sistema operativo a la tarjeta SD y me senté orgulloso, preguntándome por qué nadie excepto yo quiería usar el jodido cacharro. Siempre, en sus vidas, lo he hecho por ellos. Instalar nuevo hardware, instalar nuevo software y actuando como el técnico en casa siempre que algo iba mal. Resultado, tengo una familia de analfabetos digitales.

http://bofhers.net/blog/los-ni%C3%B1os-no-saben-usar-ordenadores-y-por-qu%C3%A9-esto-deber%C3%ADa-preocuparte

original en: http://www.coding2learn.org/blog/2013/07/29/kids-cant-use-computers/

Read Full Post »

M’he quedat parat amb Quora!  Trobo que és i serà un eina inprescindible per a tots nosaltres, per a tots aquells que estan immersos en el dia a dia de Internet.

Perquè us preguntareu? Intentaré explicar i aclarir de que va aixó de Quora.

Quora és una plataforma social integrada de persones que amb les seves preguntes i respostes donen i reben coneixement. Coneixement que socialitzat esdevé saviesa.

El “quit” està en que a una pregunta (X) pots trobar   N respostes d'(X), on totes aquestes respostes poden ser editades i contrastades per d’altres com tu!, A més la plataforma s’assegura que no hi hagin preguntes duplicades i manté la qualitat força elevada de tot el contingut.

Torno a dir que crec que serà un eina important en les nostres vides 2.0, digitals o com li volgueu dir;  Si més no a nivell professional pot esdevenir un eina clau a les empreses,  ja que el “KnowHow, Knowledgement, Expertise, etc…”  que elles disposin esdevindrà coneixement per tots.

Alhora la compartició d’aquest coneixement suposarà beneficis socials per a les empreses ja que millorarien el “branding”. També cal tenir en compte que aquesta informació/coneixement  pot esser utilitzat per a la realització d’estudis de mercat, de competencia, com a eina per a difondre ajuda als clients o com a simplement  “Servei d’atenció al client/usuari”.  En aquest ultim cas es on veig que més es poden beneficiar ja que al no tenir limit de caracters com (Twitter) poden donar un servei acurat i sense limitacions.

Una pega… De moment només està disponible en Anglès, però dubto que s’allargui molt aquesta circumstancia ja que tan el “mercat” Castellà, Català  així com d’altres… està pressionant per que això canviï.

Read Full Post »

Saber Comunicar

Una coneguda anècdota àrab diu que en una ocasió, un Sultà va tenir un somni en que hi perdia totes les dents. En despertar cridà un endeví perquè interpretés el seu somni.
— Quina desgràcia meu Senyor! – Va exclamar l’endeví – Cada dent caigut representa la pèrdua d’un parent de vostra Majestat.
— Quina insolència! – Cridà el Sultà enfurismat
— Com t’atreveixes a dir-me semblant cosa? Fora d’aquí!!!
Immediatament  va manar que li donessin cent fuetades.

Més tard va ordenar que l’hi portàren a un altre Endeví i l’hi explicà el que havia somiat.
Aquest, després d’escoltar el Sultà amb atenció, li va dir:
— Excels Senyor! Gran felicitat us ha estat reservada. El somni significa que sobreviureu a tots els vostres parents.
El semblant del Sultà s’il·luminà amb un gran somriure i va ordenar que  l’hi donaren cent monedes d’or.
Quan aquest sortia del palau, un dels cortesans l’hi va dir admirat:
— No és possible!, La interpretació que heu fet dels somnis és la mateixa que el primer endeví.
— No entenc perquè al primer l’hi paguen amb cent fuetades i a tu amb cent monedes d’or.

— Recorda bé amic meu – va respondre el segon Endeví — que tot depèn de les paraules que es diguin i de com es diuen.

Comunicar és un art.

Read Full Post »

COMANDOS SOBRE FICHEROS:

ls = Lista los archivos de un directorio concreto

ls -l = Añade informacion sobre los atributos
ls -a = Lista todos los archivos incluyendo los ocultos
ls -R = Lista el contenido del directorio y todos sus subdirectorios recursivamente

cat [fichero] = Muestra el contenido de un fichero

cat -n [fichero] = Muestra el contenido de un fichero numerando sus lineas

more [fichero] = Muestra un fichero de forma tabulada como una pagina del man

less [fichero] = Igual que more

echo [cadena] = Repite la cadena

echo -e [cadena] = Habilita la interpretacion de caracteres de escape

stat [fichero] = Muestra el estado de un fichero

stat -f [fichero] = Muestra el estado del sistema de ficheros

tail [archivo] = Muestra las ultimas lineas de un archivo

tail -n [n] [archivo] = Muestra las ultimas n lineas del archivo

head [archivo] = Muestra las primeras lineas de un archivo

head [n] [archivo] = Muestra las n primeras lineas de un archivo

find [patron] = Busca las coincidencias con el patron dentro del directorio y sus subdirectorios

find [ruta] [patron] = Busca las coincidencias con el patron dentro de la ruta
find [patron] -print = Busca las coincidencias y muestra la ruta completa de estas.
find -size [tam] = Busca aquellos archivos menores que el tamaño señalado
man find = Muestra un listado las multiples opciones y usos de find

whereis [programa] = Busca la ruta donde se encuntra el programa, su ayuda …

type [comando] = Busca la ruta donde se encuentra el comando

which [programa] = Busca la ruta donde se encuentra el programa o comando

pwd = Muestra el directorio actual

history = Muestra los comandos utilizados por el usuario en orden cronologico

fc -l = Muestra los ultimos comandos usados por el usuario

eject [unidad optica] = Expulsa la unidad optica seleccionada (Podemos encontrarlas en /media)

eject -t [unidad optica] = Cierra la bandeja de la unidad optica (cdroom, dvd …)

cd = Cambia al home o al directorio raiz si se lanza como root

cd [ruta] = Se desplaza al directorio especificado en la ruta
cd .. = Se mueve al directorio anterior
cd ../.. = Se mueve dos directorios atras.

cp [origen] [destino] = Copia el archivo origen al directorio destino

cp -R [origen] [destino] = Copia un directorio recursivamente
cp -p [orgien] [destino] = Copia preservando los permisos y las fechas
cp [archivo] [archivo nombre cambiado] = Copia el archivo y lo cambia de nombre

mv [orgien] [destino] = Mueve al archivo origen al directorio destino

mkdir [directorio] = Crea una nueva carpeta dentro del directorio.

rmdir [directorio vacio] = Elimina el directorio vacio

rm [archivo] = Elimina un archivo completamente

rm -r [directorio] = Elimina un directorio recursivamente

ln [archivo] = Crea un enlace duro (mismo archivo con distintos nombre)

ln -s [archivo] = Crea un enlace blando

diff [opciones] [fichero1] [fichero2] = Compara los dos ficheros

diff -w [fichero1] [fichero2] = Descarta el espacio en blanco cuando compara las lineas
diff -q [fichero1] [fichero2] = Informa solo si los ficheros son distintos
diff -y [fichero1] [fichero2] = Muestra la salida a dos columnas

passwd = Permite al usuario cambiar su contraseña

sudo passwd = Permite al usuario cambiar o crear la contraseña de root

man termino = Muestra una ayuda sobre termino

clear = Limpia la pantalla

reset = Reinicia la terminal

date = Muestra la hora y la fecha en formato completo

date -u = Muestra la hora y fecha en formato completo en UTC
date ‘+format’ = Formatea la hora y la fecha -> date ‘+Dia: %m/%d/%y%n Hora:%H:%M:%S’
man date = Muestra un listado con todos los posibles formatos

who = Muestra los usuarios que hay logeados en el sistema

whoami = Muestra la informacion del propio usuario

write [user] = Permite mandar un mensaje a un usuario conectado al sistema (valido para red), para finalizar pulsar Ctrl+d

mesg = Muestra el estado actual de la terminal

mesg [y | n] = Esta orden permite al usuario que la ejecuta habilitar (y) o inhibir (n) el permiso de escritura sobre su terminal

mail [usuario] = permite intercambiar correo electrónico con otros usuarios. Similar a write solo que el usuario no necesita estar conectado.

uname = Muestra el sistema unix sobre el que estamos trabajando

uname -a = Muestra toda la informacion sobre el tipo de sistema que se esta utilizando
uname -m = Muestra el tipo de arquitectura que se esta utilizando
uname -s = Muestra el nombre del sistema
uname -n = Muesta el nombre por el que se identifica el sistema en la red
uname -r = Muestra la revision (release) del kernel que estamos usuando
uname -v = Muestra la version del kernel que estamos usando

chmod [+|-][rwx] [archivo] = Añade(+) o elimina(-) los permisos de lectura(r), escritura(w) o ejecucion(x) del archivo o directorio.

chmod [u|g|o|a][+|-][rwx] [archivo] = Cambia los persmisos al usuario(u), grupo(g), otros(o) o a todos(a)
chmod [mascara] [archivo] = Cambia los permisos al archivo segun la mascara, donde 000 quita todos los permisos y 777 da todos los permisos.

umask = Muestra los permisos con los que el usuario creara sus archivos por defecto

umask [mascara] = Fija los permisos que tendra por defecto cualquier archivo creado por el usuario. 777 quita todos los permisos y 000 da todos los permisos.

chown [nuevo propietario] [archivos] = Cambia de propietario a los archivos

chgrp [grupo nuevo][archivos] = Cambia de grupo a los archivos

mkfs.msdos /dev/fd0 = Formatea en formato MsDos un disquette

fdformat /dev/fd0 = Formatea en formato MsDos un disquette y despues verifica el formateo

sleep [tiempo] = Congela la terminal durante los segundos especificados

export [identificador][=valor] = Define, marca y/o asigna el identificador(es) como variables de entorno que seran exportada a los subprocesos que se generen.

unset [identificador] = Permite eliminar una variable identificada por su nombre o identificador

| = Redirecciona la salida de un comando con la entrada del siguiente comando

alias nombre=’comando’ = Asigna un nombre simbolico a un comando

IMPRIMIENDO

lpr fichero = Añade el fichero a la cola de impresion

lpr -#n fichero = Realiza “n” copias del fichero, donde n es un numero natural (1,2,3,4,5 …)

lpq = Muestra los documentos en la cola

lprm = Cancela la impresion del documento actual

lprm n = Cancela la impresion del trabajo n, siendo n un numero natural.

pr +2 l70 -w 80 -h “Comandos” fichero -t = Formatea un archivo de texto para la impresion

-t = No imprimira cabeceras ni pies de pagina
l70 = Establece la longitud de la página de 70 lineas (66 por defecto)
-w 80 = Establece el ancho de linea en 80 caracteres(72 por defecto).
-h “Comandos” = Establece “Comandos” como cabecera de cada página.

pr l70 -d comandos.txt | lpr = Una vez formateado el texto lo manda a la cola de impresion

FORMATOS:

tidy fichero.html = Analiza el codigo de un documento html

tidy -m fichero.html = Corrige modificando el codigo del fichero html
tidy -m -asxml fichero.html = Convierte el fichero html a xml
tidy -m -asxhtml fichero.html = Convierte el fichero html a xhtml
tidy -m -ashtml fichero.xhtml = Convierte un fichero xhtml a html

pdftops fichero.pdf fichero.ps = Convierte un fichero pdf a ps

COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR:

zip -r fichero.zip ficheros = Comprime en formato .zip

unzip archivo.zip = Descomprime un .zip
unzip -v archivo.zip = Muestra el contenido de un .zip sin descomprimirlo

rar a -r0 fichero.rar ficheros = Comprime los ficheros en formato .rar

unrar e -r archivo.rar = Descomprime el fichero.rar en el directorio actual
unrar x -r archivo.rar ruta_destino = Extrae el fichero.rar en la ruta especificada
unrar v archivo.rar = Muestra el contenido del fichero.rar sin descomprimirlo

gzip -r ficheros = Comprime ficheros a gz

gzip -d fichero.gz = Descomprime un fichero.gz
gzip -c fichero.gz = Muestra el contenido de un fichero.gz sin descomprimirlo

bzip2 ficheros = Comprime ficheros al formato bz2

bzip2 -d fichero.bz2 = Descomprime un fichero.bz2
bzip2 -c fichero.bz2 = Muestra el contenido de un fichero.bz2 sin descomprimirlo

tar -vcf archivo.tar /fichero1 /fichero2 … = Empaqueta ficheros o directorios en tar

tar -vxf archivo.tar = Desempaqueta el archivo.tar
tar -vtf archivo.tar = Muestra el contenido del archivo.tar sin descomprimirlo

tar -zvcf archivo.tgz directorio = Empaqueta y comprime (tgz) directorios o ficheros

tar -zvxf archivo.tgz = Desempaqueta y descomprime un archivo.tgz
tar -zvtf archivo.tgz = Muestra el contenido de un tgz sin descomprimirlo ni desempaquetarlo

tar -jvcf archivo.tbz2 directorio = Empaqueta y comprime (tbz2) directorios o ficheros

tar -jvxf archivo.tbz2 = Desempaqueta y descomprime el archivo.tbz2
tar -jvtf archivo.tbz2 = Muestra el contenido sin desempaquetar ni descomprimir el .tbz2

RENOMBRADO:

rename ‘y/A-Z/a-z/’ *.zip = Cambia mayusculas por minisculas en todos los .zip. *.zip indica el tipo de archivos a renombrar (llamado con * renombra todos). A-Z indica el patron a modificar y a-z el patron por el que se modifica. rename ‘y/ /_/’ * Cambiaria espacios por _ en todos los archivos

rename ‘s/expresión //’ *.mp3 = Elimina una expresion de todos los mp3.

GRAFICOS:

glxinfo = Informacion sobre OpenGl y Glx

glxinfo | grep “direct rendering” = Indica si esta activada la aceleracion 3D

showrgb = Muestra los colores reconocidos por el sistema y su codigo RGB

banner texto = Muestra un cartel ascii con el texto de forma vertical

banner -w[n] texto = Hace el banner con el tamaño indicado por n, siendo n un numero (Sin los corchetes)

figlet texto = Muestra un cartel ascii con el texto de forma horizontal

figlet texto
figlet -w[n] texto = Similar a banner pero en formato horizontal
figlet -t texto = La salida se mostrara con su anchura maxima
figlet -c texto = La salida se mostrara centrada

xwd > ventana.xwd = Captura una ventana

xwd -root -screen > pantalla.xwd = Captura la pantalla

gnome-screenshot = Captura la pantalla en el escritorio gnome

gnome-screenshot –window = Captura la ventana en el escritorio gnome

import -window – ventana.jpg = Captura una ventana en cualquier formato

xwud -in pantalla.xwd = Muestra imagenes en formato xwd

identify imagen.gif = Muestra las propiedades de una imagen

pdfimages fichero.pdf nombre_para_las_imágenes = Extrae las imagenes de un .pdf

convert *.jpg catálogo.pdf = Crea un catalogo pdf con las imagenes

display “vid:*.jpg” = Crea un indice grafico con las miniaturas

convert imágen_color.jpg -monochrome imágen_b/n.jpg = Convierte una imagen a blanco y negro

convert imagen_original.ppm imagen_nueva.jpg = Cambia el formato de una imagen

convert -sample 100×50 imagen_original.jpg imagen_nueva.jpg = Cambia las dimensiones de una imagen

mogrify -format jpg *.ppm = Convierte a jpg todas las imagenes ppm

mogrify -format png -sample 20%x20% *.jpg = Crea miniaturas de varias imagenes

convert -delay 15 imag1.jpg imag2.jpg imag3.jpg remero.gif = Crea un gif animado con varias imagenes (15 es es el tiempo entre imagenes en centesimas)

convert imagen.gif -adjoin imagen.jpg = Extrae los fotogramas de un gif animado

convert -font courier -fill yellow -pointsize 25 -draw ‘text 100,250 texto’ imagen.jpg imagen_con_txt.jpg = Añade texto a una imagen

IMAGENES:

mkisofs -R -J -T -o imagen1.iso fichero1 = Crea una imagen de un fichero que se encuentre en nuestro disco duro.

dd if=/dev/cdrom of=imagen.iso = Crea una imagen del cdroom y la vuelca en imagen.iso

cat /dev/cdrom > debian.iso = Similar al anterior

nrg2iso imagen.nrg imagen.iso = Convierte una imagen nrg a iso (instalar paquete nrg2iso)

bin2iso imagen.cue = Convierte una imagen bin o cue a iso (Instalar paquete bin2iso)

ccd2iso imagen.img imagen.iso = Convierte una imagen img/ccd/sub/cue a iso (Instalar paquete ccd2iso)

mdf2iso imagen.mdf imagen.iso = Convierte una imagen mdf o mds a iso (Instalar paquete mdf2iso)

mount -t iso9660 -o loop imagen.iso punto_montaje = Monta una imagen iso

umount punto_montaje = Desmonta una imagen

md5sum archivo.iso > archivo.iso.txt = Genera la suma md5 de un archivo

md5sum -w -c archivo.iso.txt = Verifica la suma md5 de un archivo

GRABACION DE CD Y DVD:

cdrecord -v dev=0,0,0 fs=16M speed=30 imagen.iso = Grabar un cd de datos/imagen

cdrecord -v dev=0,0,0 fs=16M speed=30 -eject -isosize /dev/sr1 = Copiar un cd de datos/imagen

cdrecord -v dev=0,0,0 fs=16M speed=30 -pad -audio *.wav = Grabar un cd de audio

cdrdao copy -v 2 –device 0,0,0 –source-device 0,1,0 –reload \ –eject –on-the-fly –fast-toc –paranoia-mode 0 = Copia un cd de audio

cdrecord -v dev=0,0,0 fs=16M speed=30 -pad -audio *.wav -data imagen.iso = Graba un cd mixto

cdrecord -v blank=fast = Borrar un cd regrabable

growisofs -Z /dev/sr0 -R -J archivo = Grabar un cd de datos/imagen

growisofs -M /dev/sr0 -R -J archivo = Añade mas datos a un dvd multisesion

growisofs -dvd-compat -Z /dev/sr0=imagen.iso = Graba una imagen previamente creada

dvdrecord -v dev=0,0,0 blank=fast = Borra un dvd regrabable

dvdbackup -M -i/dev/sr0 -o ~/copia_dvd/ = Ripea un video dvd

vobcopy -i /dev/sr0 -m -o ~/copia_dvd/ = Similar a la anterior

RIPEO DE UN CD:

cdda2wav -B -H -D /dev/sr1 -s -x = Extrae disco completo en archivos wav separados

cdda2wav -H -D /dev/sr1 -s -x -t 5 = Extrae la pista numero 5

cdparanoia -B -d /dev/sr1 = Extrae disco completo en archivos wav separados

cdparanoia 5 -d /dev/sr1 = Extrae la pista numero 5

abcde -d /dev/sr1 -N -x -o mp3 = Extrae disco completo en archivos mp3 separados (Necesario instalar paquete abcde)

abcde -d /dev/sr1 -N -x -o mpc = Extrae el disco completo en archivos mpc separados
abcde -d /dev/sr1 -N -x -o ogg = Extrae el disco en archivos ogg separados
abcde -d /dev/sr1 -N -x -o ogg tracks 1-3 5 = Extrae las 3 primeras canciones y la quinta

AUDIO:

lame -b 192 -m j tema.wav = Convierte una cancion wav a mp3 con brittate de 192 (Este valor puede sustituirse, la opcion -h indica maxima calidad)

lame -h -m j –nogap *.wav = Convierte todos los archivos wav a mp3

oggenc -b 128 -q 5 tema.wav = Convierte un archivo wav a ogg (-q 5 indica la calidad de 0 a 10)

oggenc *.wav = Convierte todos los wav en un unico fichero ogg
oggenc -a -l -t *.wav = Convierte todos los wav en sus respectivos ogg
oggdec tema.ogg = Convierte un archivo ogg a wav
oggdec *.ogg = Convierte todos los ogg a wav

lame -h –decode tema.mp3 tema.wav = Convierte un archivo mp3 a wav

mplayer -ao pcm fichero.asf = Convierte un archivo asf o wma a wav

play cancion = Reproduce una cancion en la terminal

VARIOS:

man comando = Muestra informacion sobre el comando

apropos palabra_clave = Busca dentro de las declaraciones de man la palabra exacta
apropos -e palabra_clave = Busca la palabra exacta

cal = Muestra el calendario del mes actual

cal -my = Muestra el calendario de todo el año

uptime = Muestra la hora,tiempo de funcionamiento,nº usuarios conectados y la carga media

tzconfig = Permite seleccionar la zona horaria

tzselect = Permite seleccionar la zona horaria

date = Muestra la fecha del sistema en formato local

date –help = Muestra todas las opciones de date en castellano

hwclock –show = Muestra el reloj Hardware o reloj de Bios

hwclock -systohc = Pone el reloj Hardware a la hora del sistema

watch -n tiempo comando = Ejecuta un comando cada x segundos (defecto = 2)

clear = Limpia la pantalla

reset = Reinicia la terminal

hostname = Muestra el nombre de la maquina

tty = Muestra el nombre del fichero de la terminal conectada a la salida estandar.

/etc/init.d/servicio stop = Para un servicio o demonio

/etc/init.d/servicio start = Inicia un servicio o demonio
/etc/init.d/servicio restart = Reinicia un servicio o demonio

startx = Arranca el entorno grafico

sh script = Ejecuta un script

java -jar fichero.jar = Ejecuta un programa java

./[archivo.bin] = Ejecuta un archivo binario (Tambien puede usarse con script)

consolechars -f fuente.psf.gz = Cambiar la fuente de la consola.Las fuentes se encuentran en /usr/share/consolefonts/

reportbug = Enviar bugs

exit = Termina la ejecucion del programa actual

shutdown -t1 -h now = Apaga el pc

shutdown -t1 -r now = Reinicia el pc

su = Entra como superusuario

adduser usuario = Crea un nuevo usuario

adduser usuario grupo = Añade un usuario existente a un grupo existente
adduser –no-create-home usuario = Crea un usuario pero sin directorio personal

addgroup grupo = Crea un grupo nuevo

deluser usuario

deluser usuario grupo = Elimina un usuario del grupo especificado
deluser –remove-home usuario = Elimina un usuario y su carpeta personal

delgroup grupo = Elimina el grupo

delgroup grupo –only-if-empty = Elimina el grupo solo si no tiene ningun usuario

usermod -l nuevo_login = Cambia el nombre del usuario

usermod -d nueva_home -m login = Cambia el nombre del usuario (lo crea si no existe) y tranfiere su contenido.

usermod -e AAAA-MM-DD login = Fecha en que la cuenta de usuario sera desactivada

groupmod -n nuevo_nombre grupo = Cambia el nombre de un grupo

locale = Muestra la zona geografica configurada

dpkg-reconfigure locales = Reconfigura los locales

dpkg-reconfigure console-data = Reconfigura el teclado

loadkeys ruta_mapa_teclado.gz = Carga el mapa de teclado que le indicamos,que estará en: /usr/share/keymaps

locale charmap = Muestra el codigo de caracteres en uso

set = Muestra las variables locales definidas

env = Muestra las variables de entorno definidas

export = Muestra las variables de entorno declaradas

PROCESOS:

memtest = Hace una comprobacion del estado de la memoria

free -m -s 3 = Muestra el uso de la memoria

ps -aux = Muestra informacion sobre los procesos en curso

top = Muestra informacion detallada sobre los procesos en curso (tecla z colorea los activos)

pstree = Muestra los procesos en curso en forma de arbol

pidof [comando] = Muestra el id del comando

killall [proceso] = Para el proceso

strace [comando] = Muestra las llamadas al sistema originadas por el comando

fuser -v [archivo] = Muestra los procesos que estan usando un archivo o directorio

lsof = Lista los ficheros abiertos por los procesos

lsof -c [comando] = Lista los ficheros abiertos por un proceso
lsof +D [Directorio] = Lista los procesos que estan usando el directorio
lsof -i :60627 = Muestra los procesos que se encuentren detras del puerto 60627

[comando] & = Ejecuta un comando en segundo plano

nohup [comando] & = Ejecuta un comando de forma que si cerramos la terminal siga ejecutandose

jobs = Lista los procesos en segundo plano identificandolo con su numero de tarea

fg nº_tarea = Pasa un comando a primer plano

bg = Pasa a segundo plano un proceso que hemos suspendido temporalmente con Ctrl-Z

nice -n prioridad [comando] = Ejecuta un comando con una prioridad determinada

renice prioridad PID_del_proceso = Cambia la prioridad de un proceso en marcha

at [-f script] [tiempo] = Ejecuta un script a una hora y/o fecha concretas

atq = Muestra la lista de tareas programadas de forma numerada
atrm nº = Elimina una tarea indentificada por su nº

batch = Igual que at, salvo que batch solo ejecuta el script si la carga de cpu es inferior al 80%

DISCO DURO:

du -h [fichero] = Muestra el espacio que ocupa el fichero o directorio

tree -a -s -L 2 = Igual que el anterior pero lo muestra en forma de arbol

df = Muestra informacion sobre particiones montadas

cfdisk = Muestra informacion sobre particiones

mount = Muestra un listado de los dispositivos montados

mount punto_montaje = Monta un dispositivo establecido en fstab
umount punto_montaje = Desmonta un dispositivo establecido en el fstab
mount -t [Sistema_Archivos] /dev/[dispositivo] [punto_montaje] = Monta el dispositvo, ej: mount -t ext3 /dev/hda1 /media/disco1
umount /dev/[dispositivo] = Desmonta un disco

fsck /dev/[dispositivo] = Chequea y repara el sistema de archivos de una particion no montada

fsck.ext2 -vpf /dev/hdx = Chequea y repara el sistema de archivos de una particion ext2 no montada
fsck.ext3 -vpf /dev/hdx = Igual pero con una particion ext3

mkfs.ext2 /dev/hdXX = Crea un sistema ext2 en la particion seleccionada

mkfs.ext3 /dev/hdXX = Crea un sistema ext3 en la particion seleccionada
mkfs.ext2 /dev/fd0 = Crea un sistema ext2 en el disquette

mkswap /dev/hda2 = Crea un sistema de ficheros swap

tune2fs -O ^has_journal /dev/hdXX = Convierte la particion de ext3 a ext2

tune2fs -j /dev/hdXX = Convierte la particion de ext2 a ext3

INSTALACION DE SOFTWARE:

dpkg -i paquete = Instala un paquete

dpkg -r paquete = Desinstala un paquete
dpkg –purge paquete = Desisntala un paquete y sus archivos de configuracion
dpkg –force -r paquete = Fuerza la desinstalacion de un paquete
dpkg –force-all -r paquete = Fuerza aun mas la desinstalacion de un paquete (Puede comprometer el sistema)
dpkg -c paquete = Muestra el contenido de un paquete
dpkg -L paquete = Muestra todos los ficheros que se instalaron con un paquete
dpkg -S fichero = Muestra a que paquete pertenece un fichero
dpkg –get-selections = Muestra un listado con todos los paquetes instalados
dpkg-reconfigure paquete = Reconfigura el paquete

aptitude update = Actualiza la lista de paquetes

aptitude upgrade = Actualiza el sistema (no instala ni elimina paquetes)
aptitude dist-upgrade = Actualiza el sistema eliminando e instalando paquetes si fuera necesario
aptitude install [paquetes] = Instala los paquetes indicados
aptitude reinstall [paquetes] = Reinstala los paquetes indicados
aptitude remove [paquetes] = Elimina los paquetes indicados
aptitude purge [paquetes] = Elimina los paquetes y sus ficheros de configuracion
aptitude download [paquetes] = Descarga los paquetes en el directorio actual
aptitude hold [paquetes] = Bloqua los paquetes indicados
aptitude unhold [paquetes] = Desbloquea los paquetes seleccionados
aptitude unmarkauto [paquetes] = Desmarca paquetes como instalados manualmente
markauto = Marca paquetes como instalados manualmente
aptitude search [expresion] = Busca un paquete por nombre o expresion
aptitude show [paquete] = Muestra informacion detallada de un paquete
aptitude clean = Elimina los paquetes .deb descargados

Saludos,
_________________
RodrigoVB

Read Full Post »

Dons per el que sembla els de TBBT,una serie còmica Americana l’argument de la qual es:

Leonard i Sheldon són dos físics que comparteixen feina i apartament. La sèrie comença amb la mudança de Penny, la seva nova i atractiva veïna, de la qual Leonard s’enamora des del primer moment. La dificultat dels físics per relacionar-se amb persones fora del seu entorn dóna lloc a situacions còmiques.

Ambdós són brillants en el seu treball, però tant ells com els seus amics Howard Wolowitz, un pseudo-galà tret d’una pel·lícula psicodèlica dels seixanta, i Rajesh Koothrappali (de nacionalitat índia) són representats com uns complets geeks, molt allunyats de les inquietuds de la gent comuna.

Rajesh té la incapacitat de poder parlar amb dones, encara que aquesta discapacitat és inhibida per efectes externs com a alcohol o estudis clínics. Rajesh odia el menjar indi i se sent una mica discriminat pels altres.

Sheldon va passar del cinquè any de primària a la universitat. Ara té dos doctorats i un màster. Sap que la seva intel·ligència és superior a la majoria de la gent i ho treu a relluir en algunes situacions. Encara que no ho necessita, com quan es nega a anar a donar una conferència ell diu: “No necessito l’aprovació de ments inferiors”. Sheldon té síndrome d’Asperger, la qual cosa influeix en la majoria de contestacions, i per aquest motiu no sàpiga reconèixer el sarcasme.

La sèrie conté una gran quantitat de gags i referències a principis i teories físiques autèntiques, encara que són simplificats al màxim per poder ser entesos ràpidament per l’audiència que no posseeixi estudis en física, matemàtiques o enginyeria.

Dons per el que sembla els de TBBT troben que es molt avorrit i per a ments mediocres, es per això que n’han inventat una versió d’alló més GEEK.

guia del jocRead Full Post »